Eraisikule

Tsiviilõigus

 • Lepingute koostamine ja ülevaatamine
 • Võlgade sissenõudmine
 • Tsiviilvastutus
 • Perekonnaõigus: abieluluba, abielueelsed lepingud, lahutus, eestkoste, vara jagamine
 • Pärimine ja pärimisõigus
 • Töövaidlused

Esmane konsultatsioon: 50 €

Töö: 80 €/tund või tükitöö tasu.

Kriminaal- ja karistusõigus

 • Kaitse kriminaal- ja väärteomenetluses
 • Trahvide vaidlustamine
 • Liiklussüüteod: juhiloa äravõtmise ja/või sõiduki konfiskeerimise vaidlustamine

Esmane konsultatsioon: 100 €

Töö: 100 €/tund või tükitöö tasu.

Ehitusseadus

Lahendame igasuguse keerukusastmega probleemid, mis on põhjustatud ebakvaliteetse ehitusteenuse osutamisest, mitteprojektikohaste tööde tegemisest või lepingutingimustele mittevastavuse ettekäändel osutatud ehitusteenuste eest tasumisest keeldumisest.

Hind alates 120 €/tund või kokkuleppel.


For private customers

Civil law

 • Drafting and reviewing contracts
 • Debt collection
 • Civil liability
 • Family law: marriage license, prenuptial agreements, divorce, guardianship, division of property
 • Inheritance and right of succession
 • Labor disputes

Initial consultation: 50 €

Work on the case: 80 €/hour or by agreement.

Criminal and penal law

 • Defense in criminal and misdemeanor proceedings
 • Challenging fines
 • Traffic offenses: challenging the revocation of a driver’s license and/or impoundment of a vehicle

Initial consultation: 100 €

Work: 100 €/hour or by agreement.

Construction law

We solve problems of any complexity caused by the provision of low-quality construction services, the performance of works not by the project, or the refusal to pay for the construction services provided under the pretext of non-compliance with the contract conditions.

The starting price is 120 euros/hour or by agreement.


Для частных лиц

Гражданское право

 • Составление и проверка договоров
 •  Взыскание долгов
 •  Обязательственные споры
 •  Семейное право: разрешение на заключение брака, брачные контракты, развод, опека, раздел имущества
 •  Наследство и право наследования
 •  Трудовые споры

Первичная консультация: 50 €

Работа над кейсом: 80 €/час или сдельная оплата.

Уголовно-пенетенциарное право

 •  Уголовная защита
 •  Оспаривание штрафов
 •  Дорожные правонарушения: оспариваем изъятие прав и/или конфискации транспортного средства

Первичная консультация: 100 €

Работа над кейсом: 100 €/час или сдельная оплата.

Строительное право

Решаем вопросы любой степени сложности вызванные оказанием некачественных строительных услуг, исполнением работ не по проекту, или отказом оплачивать оказанные строительные услуги под предлогом их несоответствия договору. 

Цена от 120 € в час или договорная.