Ärikliendile

Äri- ja lepinguõigus

 • Ettevõttete sisekorraeeskirjade, reeglistiku ja sisepoliitikate väljatöötamine
 • Siseaudit
 • Ärilepingute väljatöötamine ja ülevaatamine
 • Riskianalüüs
 • Ettevõtete ühinemised ja jagunemised
 • Juriidiliste isikute registreerimine
 • Likvideerimine
 • Ettevõtete pankrotimenetlus

Maksu- ja tolliõigus 

 • Maksualane vastavuskontroll
 • Sanksiooni vastavuskontroll
 • Maksuotsuste vaidlustamine
 • Konfiskeerimise vaidlustamine

Hind kokkuleppel


For business customers

Commercial and contract law

 • Development of internal regulations, rules, and internal policies of companies
 • Internal audit
 • Development and review of business contracts
 • Risk analysis
 • Mergers and divisions of companies
 • Registration of legal entities
 • Liquidation
 • Corporate bankruptcy

Tax and customs law

 • Tax compliance check
 • Sanction compliance check
 • Challenging tax rulings
 • Challenging confiscation

 Price upon agreement


Для бизнес-клиентов

Коммерческое и договорное право

 • Разработка внутренних положений, правил и внутренней политики компаний
 • Внутренняя проверка
 • Разработка и рассмотрение коммерческих контрактов
 • Анализ риска
 • Слияния и разделения компаний
 • Регистрация юридических лиц
 • Ликвидация
 • Корпоративное банкротство

Налоговое и таможенное право

 • Проверка налогового законодательства
 • Проверка соблюдения санкций
 • Оспаривание налоговых решений
 • Оспаривание конфискации

 Цена по договоренности