Eraisikutele

Erakliendid moodustavad meie klientuurist olulise osa. Meie eraõiguse valdkonna juristid on kõrgelt hinnatud oma ala spetsialistid, ning annavad endast alati parima, et kliendi huvid oleksid piisavalt esindatud igas olukorras mis elus võib ette tulla. Meie eraõiguslike teenuste põhivaldkondadeks on võlaõigus, tarbijakaitse, perekonnaõigus ja pärimisõigus. Lisaks eraõiguslikele teenustele pakub meie õigusbüroo kaitset kriminaal- ja väärteomenetluses.

Nõustamine ja konsultatsioon

Eraisikute nõustamine ja juriidilised konsultatsioonid on mõeldud inimestele, kes soovivad ise tegeleda probleemi lahendamisega, aga vajavad selleks professionaalset nõu või õiguse valdkonna teadmisi lihtsas ja arusaadavas keeles. Meie büroo õigusnõustajad on alati valmis teid aitama. Konsultatsioonile registreerimiseks helistage meile või saatke e-mail ja kirjeldage lühidalt probleemi olemust. Kokku lepitud ajal meie jurist võtab teid vastu.

Kuriteo menetlusosalistele

Kaitseme ja esindame kohtus ja kohtueelses menetluses kuriteo menetlusosalisi. Viime läbi oma uurimuse, kogume tõendeid ja leiame tunnistajaid, vaidlustame määrusi, lükkame ümber süüdistuse seisukohta. Vajadusel vaidlustame konfiskeerimismääruseid, esitame apellatsioon- ja kassatsioonkaebusi. Sammuti esindame süüdimõistetu huve peale tema karistuse jõustumist.

Pärimine

Kui kurb see ka ei oleks, aga inimese elu alati lõpeb surmaga. Eesti vabariigi õiguskorra alusel lõpeb isiku surmaga ka tema asjade omandi ja valdusõigused. Omandi- ja valdusõigust pärib surnud isiku pärija, olgu selleks tema sugulane, või muu testamendi alusel määratud isik. Aga mis juhtub, kui testamenti ei ole? Või kui testamendis nimetatud isikud ei ole seaduse alusel õigustatud pärima surnud isiku vara? Inimesed surevad kogu aeg ja kogu aeg pärib keegi nende vara. Mitte alati ei möödu see protsess valutult kõigile osapooltele, kes surnud isiku varale pretendeerivad. Juhul, kui mingil põhjusel on juhtunud nii, et teie, kui pärija olete sattunud ebasoodsasse olukorda, siis esimene asi mida peate tegema on leida endale selle valdkonda praktiseerivat juristi, kes aitab teil vara omandada. Igasuguse vara jagamise puhul on oluline tegutseda kiirelt ja efektiivselt, vastasel juhul võib juhtuda nii, et jääte oma osast ilma. Õigusbüroo AA-Lawyers igapäevaselt tegeleb pärimise küsimustega, ning on valmis teid alati aitama.

Asjad, rajatised, kinnisvara

Asjaõiguse valdkond reguleerib isiku õiguseid asjadele. Sinna alla läheb nii omandi - ja valdusõiguse omandamine ja üleandmine, asjade võõrandamine, asjade pant, ostueesõigused, koormised, hüpoteegid jms. Praktikas on välja kujunenud, et suurem osa asjaõiguslikest vaidlustest on seotud kinnisvaraga. Naabrusõigused, valesti püstitatud aed, reaalservituudid ja kõik muud küsimused, mis võivad põhjustada otsest või kaudset kahju kinnistu omanikule või valdajale. Väga sagedaseks asjaõiguslikuks probleemiks on krundi jagamine kahe või enama isiku vahel. Kuid alati ei ole asjaõiguslikud probleemid seotud kahjuga. Nii mõnelgi korral võib kahjustavat olukorda pöörata enda kasuks asjaõiguse valdkonda reguleerivate õigusaktide õigel rakendamisel. Vähesed inimesed teavad, et nendel on õigus saada kompensatsiooni selle eest, et üle nende krundi jooksevad üldkasutatavad teed, kommunikatsioonid või muud avaliku infrastruktuuri rajatised. Eraisikute vahel lähevad asjaõiguslikud vaidlused sageli väga emotsionaalseks. Sel juhul vajate professionaalse juristi abi, kes regulaarselt praktiseerib asjaõiguse valdkonnas. Efektiivseks vaidluse lahendamiseks on teile abiks meie juristid. Meie juristid ja õigusnõustajad aitavad teil koostada pretensiooni, ette valmistada dokumentatsiooni kohtuhagi esitamiseks ning vajadusel esindavad teid aktiivselt kohtus. Kui kahtlete, kas tasub teie probleemi puhul kohtusse pöörduda ja milline oleks tõenäosus asi võita, siis tulge meie õigusnõustajate juurde konsultatsioonile. Usaldusväärne õiguslik hinnang olukorrale, ning asjatundlik nõu on meie juristide poolt garanteeritud.

Liiklusõnnetused

Soovitus kõigile: kasutage videoregistraatorit. Meie soov on muidugi see, et teil ei läheks elu sees selle poolt kogutud tõendeid vaja. Üldine soovitus liiklusõnnetusse sattunutele: juhul kui olukord ei eelda inimelude päästmist ja esmaabi andmist, siis rahunege maha ja helistage oma juristile. Kui teil ei ole juristi kellele helistada, helistage mõnele lähedasele isikule, kes suudab kainelt ja ilma emotsionaalse erutuseta olukorda hinnata ja teile nõu anda. Igasuguse liiklusõnnetuse puhul on tunnistajate ütlused väga olulised. Ärge allkirjastage politsei poolt antud blanketi, et olete vastutav liiklusõnnetuse eest. Tihti politsei kasutab ära teie kerges šokiseisundis olekut selleks, et teid süüdlaseks teha ja hiljem asja uurimisega mitte tegeleda ning kõik kindlustuse kaela lükata. Kui olete selle aga teinud, kuid ei ole ise sellega nõus, siis ärge kulutage aega ja helistage meie juristidele. Meil on suur kogemus kindlustusvaidluste lahendamisel. Meie aitame teil koostada avalduse teie liikluskindlustuse pakkujale. Suuremal osal vaidlustatud juhtumitest on meil õnnestunud saavutada esialgse otsuse ümberhindamist ja osalist või täielikku võitu.

Tarbijakaitse

Läbi aegade on tarbijakaitsega seonduvad küsimused olnud väga populaarsed nii era- kui äriklientidele. Erakliendi huvi seisneb üldjuhul selles, et sundida toote või teenuse pakkujat lepingutingimustele vastava asja või teenuse üleandma, või siis kvaliteeditingimustele mittevastava asja eest raha tagastama. Paljudel juhtudel ei ole keskmise tarbija õigusalane ettevalmistus piisav selleks, et iseseisvalt vastu seista pahausksele kauplejale või teenuse pakkujale. Meie pakume tarbijakaitse teenust nii eraldi teenusena, kui ka õiguskindlustuse paketti osana. Kui olete tehingu tegemisel langenud pettuse ohvriks, ärge heitke meelt. Pöörduge meie poole, ning meie aitame teil õiglus taastada.

Väärteod ja otsuste vaidlustamine

Väärtegu on süüteo liik, mille puhul riive õiguskorrale peetakse piisavalt väikeseks, et mitte algatada kriminaalmenetlust, kuid samas ei saa selle jätta tähelepanuta. Väärteo eest võib saada karistada igaüks. Siin vaid mõned näited: kiiruse ületamine, vales kohas tee ületamine, valesti pargitud sõiduk jne. Tihti kohtuväline menetleja ei suvatse väärtegu isegi uurida, kuna teab, et inimene niikuinii ei hakka paarisaja eurose trahvi pärast oma närve ja aega kulutama. Just selle tõttu õiglane otsus väärteomenetluses on pigem ulme kui reaalsus. Arvate, et teile tehti liiga? Vaidlustage otsus.

Perekond, lahutus, lapsed

Perekonnaõiguse valdkond reguleerib perekonda kui õigussuhet. Abielludes inimesed tihti peale täis romantikat, ning ei mõtle oma teo õiguslikele tagajärgedele. Sellest tingituna on abielu lahutamisega, vanemaõiguste ja vara jagamisega seotud vaidlused äärmiselt keerulised. Olukorda raskendab ka asjaolu, et abielu lahutamiseni viinud emotsionaalne ärrituvus saavutab oma tipptaset just abielu lahutamisejägrsete toimingute tegemisel. Paljud abielupaarid muutuvad tõelisteks vaenlasteks, ning ei suuda teine teisega kokku leppida mõistlike inimeste moodi. Sellise emotsionaalselt koormava ja õiguslikult väga keerulise protsessi nagu abielulahutus (ja sellega kaasnev vanemaõiguste ja vara jagamine) lihtsustamiseks on äärmiselt vajalik kõrgtasemel juristi osalus. Professionaalne jurist suudab erapooletult hinnata olukorda, ning leida õiguslikult kaalukamaid argumente teie kasuks. Kui soovite, et teie abielulahutus kulgeks lihtsalt ja mitte koormavalt, siis pöörduge õigusbüroosse AA-Lawyers. Meie büroo pakub oma klientidele juriidilisi tuge terve lahutusprotsessi ellu viimiseks algusest lõpuni.