Äriklientidele

Ärikliendid on meie klientuuri kõige suurem grupp. Meie õigusbüroo pakub laia valikut äriklientidele vajalike teenuseid. Äriklientidele pakutavad teenused jäävad enamjaolt võlaõiguse, tööõiguse ja äriõiguse valdkonda, kuid kohe kindlasti ei piirdu nendega. Vajadusel meie juristid on valmis aitama teid ka muude probleemide lahendamisel. Võtke meiega ühendust, ning meie saame pakkuda just teie ettevõttele sobiva teenuspaketi mõistliku hinnaga.

Õigusalane nõustamine

Vältimaks probleeme seaduste, partnerite, klientide või riigiga vajab iga ettevõtja aeg-ajalt asjatundliku ja professionaalset nõustamist. Tihtipeale vajatakse nõustamist just õiguse valdkonnas. Uusi õigusakte koostatakse regulaarselt, olemasolevates jõustatakse pidevalt muudatusi ja selleks, et mitte satuda vastuollu kehtiva õigusega või mitte siduda ennast ebamõistlike kohustustega lepingute sõlmimisel tuleb olla kursis õiguse valdkonnas toimuvaga. Selles seisnebki õigusnõustajate töö – tunda oma valdkonna õigusakte ning osata lühidalt ja konkreetselt anda kliendile nõu. Üks sagedane mure, millest kliendid on meile rääkinud, seisneb selles, et paljud juristid-teoreetikud oskavad keeruliste sõnade ja juriidiliste terminitega väga pikkalt ja kliendile raskesti arusaadavalt rääkida lihtsatest asjadest, aga ei suuda lihtsalt ja konkreetselt öelda, mida tuleks antud olukorras teha. Kõik meie büroo õigusnõustajad on praktiseerivad oma valdkonna juristid, kes lihtsalt ja selgelt seletavad ära probleemi olemuse ja annavad professionaalset nõu probleemi lahendamiseks. Pöörduge meie poole ja veendute selles ise. Püsikliendi lepingu või juriidilise toe lepingu sõlminud kliendid saavad õigusnõustaja juurde pöörduda ka sidevahendite abil (telefon, e-mail, skype).

Juriidiline tugi

Iga firma edukus sõltub sellest, kui hästi ja pühendunult täidab meeskonna iga liige oma töökohustusi. Eelkõige on oluline, et firma juhatus tegeleks firma põhitegevuse koordineerimisega, mitte ei kulutaks aega nende küsimuste lahendamiseks, mis ei kaasne firma igapäevase tegevusega. Sama käib ka õiguslike probleemide lahendamise kohta. Taoline kõrvaltegevus (deviation activity) on firmale äärmiselt kahjulik kuna igapäevaselt õiguslike küsimustega mitte tegelev isik lihtsalt ei ole piisavalt kompetentne õiguslike probleemide lahendamiseks. Palju kasulikum on firma juhil usaldada oma firma õiguslike probleemide lahendamine professionaalidele ja tegeleda edasi oma igapäeva tööga. Kokkuvõttes säästab ettevõte nii oma aega kui rahalisi vahendeid. Meie büroo pakkub juriidilist tugiteenust. Sõlmides juriidilise toe lepingu (edaspidi: tugileping) saab firma prioriteetses järjekorras õigusabi, tasuta nõustamist telefoni ja e-maili teel ja teisi tugilepingu paketis nimetatud boonuseid.

Firmadevahelised vaidlused

Kõige sagedasemateks firmadevahelise vaidluse põhjusteks on ühisvara, lepingutingimuste rikkumine, kvaliteeditingimuste rikkumine. Kui esimese ja teise põhjuse puhul on tegemist puhtalt õigusliku vaidlusega, siis kvaliteeditingimuste rikkumine nõuab lisaks õiguse tundmisele ka põhjalikku ettevõtte tegevusvaldkonna tundmist. Selle pärast on eelnimetatud probleemi lahendamiseks vaja erinevate spetsialistide kaasamist. Õigusbüroo AA-Lawyers pakub ainsana Eestis õigusabi kvaliteeditingumuste valdkonnas tekkivate vaidluste lahendamiseks. Teeme koostööd erinevate ekspertiisibüroode, teadusasutuste ja valdkondade asjatundjatega, sh metroloogia ja tolereerimise spetsialistidega. Pöörduge abi saamiseks meie juurde ning iga vaidlus saab põhjalikult argumenteeritud lahendi.

Tööõnnetused

Tööõnnetused on üks väga sagedane probleem tänapäeva ettevõttetes. Eelkõige tööõnnetuste probleem esineb ehitus-, tööstus- ja seadmete hoolduse valdkonda, kuid tööõnnetusi juhtub ka teistes ettevõttetes. Mida teha, kui teie ettevõtte töötaja on saanud surma, või osalise või täieliku töövõimetuse tööõnnetuse tulemusel? Mis õiguslike tagajärgi see toob teie ettevõttele, ning teile selle juhatuse liikmetena või vastutavate isikutena? Kuidas kaitsta ennast tööinspektsiooni eest? Kuidas saada lahti vigastatud töötaja või tema lähikondlaste rahalistest nõetest teie vastu? Eelpool loetletud küsimuste problemaatika on küllaltki sügav, ning nõuab hästi ettevalmistatud juristi sekkumist. Meie büroo on võimeline teile sellist õigusabi pakkuma. Juhul, kui vajate meie abi, siis ootame teid oma kliendiks.

Töövaidlused

Kuidas sõlmida töötajaga tööleping selliselt, et töötaja ei saaks töölt lahkuda, enne kui töö on lõpule viidud? Et töötaja hüvitaks oma koolituskulud? Et töötaja vastutaks temale antud töövahendite korrasoleku eest? Et hoiaks firma ärisaladust? Et oleks võimalik töölepingu tingumuste rikkumise eest temalt tasu sisse nõuda? Et töötaja ei saaks samal alal tegutseda, kui firmast lahkub? See on vaid lühendatud loetelu enamlevinud küsimusi, mis vaevavad tööandjat. On ka loetlemata hulk muid tööõiguse alaseid küsimusi töötasu või hüvitiste maksmise, töötaja mõjutusvahendite, tegemata jäänud tööga põhjustatud kahju sissenõudmise kohta. Tööõiguslike vaidluste lahendamine vahest muutub väga keeruliseks, eriti juhul, kui töötaja tunneb oma õigusi. Tööõiguse eriala juristid, kes oma igapäevases töös puutuvad selliste probleemidega kokku, lahendavad tekkinud probleeme kiirelt ja efektiivselt. Meie juristid valmistavad ette teie firma vajadustele vastavaid töölepinguid, ning aitavad edaspidiseid töövaidlusi ära hoida või teie ettevõttele kasulikul moel lahendada.

Ettevõttesiseste õigusaktide väljatöötamine

Igasuguste õigusaktide väljatöötamine on osa õigusloome protsessist. Mida suurem on ettevõte, seda rohkem vajab see omale siseõigusakte, mis koordineerivad ettevõttesisest tööd. Õigusloome protsess on mahukas ja aeganõudev ning nõuab õigusaktide loojalt piisavalt kõrget pädevust, et luua üheselt tõlgendatav, põhjalik ja erisusi arvestav õigusakt. Ettevõttesisesteks õigusaktideks on põhikiri, eeskiri, töökord, juhend, käskkiri jne. Iga õigusakt peab olema põhjalikult läbi töötatud enne kui see kasutusele võtta. Vigane õigusakt võib kaasa tuua ettevõttele halbu tagajärgi kui ettevõtte personal ei saa aru mida nendelt nõutakse või jääb eriarvamusele õigusakti tõlgendamise osas. Õigusbüroo AA-Lawyers pakub õigusloome teenust nii era- kui ka riigiettevõtetele.

Lepingud, pretensioonid, vaided

Üldlevinud ettevõtjate veaks on see, et lepingut hakkatakse lugema siis kui lepingupooled jõuavad lahkarvamusele lepingukohustuste täitmise osas. Lepingukohustuste täitmine on lepingupooltele küll kohustuslik kuid mida teha kui üks pool ei ole teise suhtes heauskne? Meie õigusbüroo soovitab tungivalt teile enne igasuguse lepingu sõlmimist konsulteerida meie juristidega. Üldine soovitus kõigile ettevõtjatele – tundke teist lepingupoolt. Enne lepingu sõlmimist uurige teise lepingupoole krediidiajalugu, uurige internetist muud informatsiooni ettevõtte kohta. „Probleemsete ettevõtete” kohta liigub internetis ja ettevõtjate foorumites palju informatsiooni. Kui ettevõte kellega kavatsete lepingut sõlmida kuulub nn „probleemsete ettevõtete” hulka, siis lepige iga tingimuse osas eraldi kokku ja rääkige see võimalikult põhjalikult läbi. Eelistage notariaalset lepinguvormi või kui tehingu iseloomust tulenevalt ei ole see otstarbekas, siis kirjaliku lepinguvormi. Kaasake läbirääkimistel juristi, kes suudab esindaja teie huvisid. Professionaalset õigusabi saate meie büroost alati. Kõik võlaõiguslikud vaidlused alates lepingu sõlmimisest ja kuni kohtuni välja võite usaldada meie juristidele.

Esindamine kohtus ja riigiasutustes

Iga ettevõte puutub varem või hiljem kokku riigiasutustega. Maksu- ja Tolliamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Kohalikud Omavalitsused jne, kes kõik seavad ettevõttele teatud piiranguid või kohustusi. Selleks, et need piirangud ja kohustused ei kasvaks üle pea ja ei hakkaks takistama ettevõtte tegevust tuleb õigeaegselt kõik õiguslikud probleemid lahendada ja neid võimalusel ennetada. Selleks on teile abiks meie juristid. Sõltuvalt õigusliku vaidluse problemaatikast saadame teid esindama vastava eriala juristi, kes leiab probleemile sobiliku lahenduse. Mõnikord kasvab eraettevõtte ja riigiasutuste vastasseis üle kohtuvaidluseks. Ka sellisel juhul õigusbüroo AA-Lawyers aitab teid. Juhul, kui teil läheb meie teenuseid vaja, võtke ühendust. Meie aitame alati.